Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα

Μάθημα: Οικολογία Ι
Κωδικός μαθήματος: 11ΖΑ1
Τύπος του μαθήματος:Υποχρεωτικό
Έτος σπουδών: 3 - Εαρινό Εξάμηνο
Αριθμός Διδακτικών Μονάδων 4
Μονάδες ECTS 6

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος Καθηγητής

Βαγγέλης Τζανάτος
ΛέκτοραςΕπιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Photo One


Στο τέλος του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνεται την Οικολογία ώς επιστήμη και κατανοεί το αντικείμενο, τις βασικές αρχές και τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις προσεγγίσεις
 • να προσεγγίζει και να συζητά θέματα καθημερινά σχετικά με το περιβάλλον βασιζόμενος στη γνώση του για τις δομές, τις λειτουργίες και τους μηχανισμούς που καθορίζουν την κατάσταση και το μέλλον των οικοσυστημάτων
 • κατανοεί την επίπτωση του περιβάλλοντος στους οργανισμούς καθώς και τις αντιδράσεις και προσαρμογές των οργανισμών στις περιβαλλοντικές διακυμάνσεις
 • κατανοεί την έννοια του πληθυσμού και να γνωρίζει τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά και πως καθορίζουν το μέλλον των πληθυσμών
 • εκτιμά παραμέτρους (γονιμότητα και θνησιμότητα σε σχέση με την ηλικία) και να τις χρησιμοποιεί για την πρόβλεψη της εξέλιξης των πληθυσμών
 • να κατανοεί την έννοια των βασικών μαθηματικών μοντέλων και τη χρήση τους στην οικολογία των πληθυσμών
 • να γνωρίζει το ρόλο βασικών μηχανισμών, όπως η θήρευση και ο ανταγωνισμός, στον καθορισμό της αφθονίας των πληθυσμών
 • αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές της διαχείρισης των βιολογικών πόρων και τα κύρια χαρακτηριστικά της ορθολογικής εκμετάλλευσης τους
 • να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις έννοιες της υπερεκμετάλλευσης των πόρων και της μέγιστης αειφόρου παραγωγής
Δεξιότητες
Photo One

 

Στο τέλος του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις εξής δεξότητες:

 • κατανόησης του περιεχομένου και χρήσης βασικών μαθηματικών μοντέλων της δυναμικής πληθυσμών
 • εκτίμηση και αξιολόγηση των κυρίων παραμέτρων που επηρεάζουν τη δυναμική των πληθυσμών
 • εκτίμηση των κρίσιμων σημείων και παραμέτρων για την ορθολογική εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων
 • ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και πρόγνωση της εξέλιξης της αφθονίας πληθυσμών
 • καταγραφή και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση αυτόματων καταγραφικών
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
 • Η επιστήμη της Οικολογίας: βασικές έννοιες και σύγχρονές προσεγγίσεις
 • Το αβιοτικό περιβάλλον: χωρική ετερογένεια, χρονικές διακυμάνσεις και τάσεις αλλαγής
 • επίδραση του περιβάλλοντος στους οργανισμούς
 • Η έννοια του πληθυσμού και ο ρόλος τους στο οικοσύστημα
 • Αφθονία και κατανομή των πληθυσμών
 • Δημογραφικά χαρακτηριστικά
 • Πίνακες επιβίωσης - γονιμότητας (life tables)
 • Μοντέλα δυναμικής πληθυσμών (λογιστικό πρότυπο αύξησης, θήρευση, ανταγωνισμός)
 • Η εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων και τα μοντέλα πλεονάζουσας παραγωγής
 • Διαχείριση επιβλαβών οργανισμών

Τυπικά, δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις. Εντούτοις, συνιστάται η γνώση της ζωολογίας, της βοτανικής, της φυσιολογίας ζώων και φυτών καθώς και της οικολογίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 1. Λυκάκης Σ., Οικολογία. Εκδ.Συμμετρία, Αθήνα 1996, 468 σελ.
 2. Molles, Manuel C., Οικολογία: Έννοιες, εφαρμογές / μετάφραση Θ. Γεωργιάδης, Εκδ. Μεταίχμιο,· Αθήνα 2009, 616 σελ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Διαλέξεις (με χρήση ηλεκτρονικών διαφανειών)
 • Ασκήσεις δυναμικής πληθυσμών με τη βοήθεια προσομοιώσεων με χρήση λογισμικού που αναπτύχθηκε για τις ασκήσεις
 • Εργασία καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων με τη χρήση αυτόματων καταγραφικών (data loggers) και ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση εμπειρικών μοντέλων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτές εξετάσεις στη θεωρία, εξετάσεις στο εργαστήριο και υλοποίηση ομαδικών εργασιών
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική


Μονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας