Θαλάσσια Οικολογία
και
Αλιευτικά Αποθέματα

Ασκήσεις

Ο στόχος και το περιεχόμενο των ασκήσεων

Με την παρούσα εφαρμογή εγκαινιάζεται η σειρά ασκήσεων του Εργαστηρίου Οικολογίας, το οποίο φέτος ανανεώσαμε ριζικά ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο προκειμένου να φιλοξενηθεί σταδιακά σε ένα τελείως νέο περιβάλλον, την ηλεκτρονική πλατφόρμα διδασκαλίας  e-learning. Κύριος στόχος του εγχειρήματος είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση του δια-δραστικού χαρακτήρα του νέου μέσου, που σας απελευθερώνει από τη θέση του παθητικού ακροατή ή αναγνώστη και σας αναβαθμίζει στο ρόλο του χειριστή. Με τον έλεγχο να βρίσκεται πλέον στα δικά σας χέρια, μπορείτε να προσεγγίσετε, να διερευνήσετε και να κατανοήσετε ορισμένες από τις βασικές αρχές και προβλήματα της  Οικολογίας και των βασικών Οικολογικών μηχανισμών.

Οι ασκήσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες.

  • Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται ασκήσεις που έχουν ως στόχο την κατανόηση της θεωρίας και των βασικών μηχανισμών που καθορίζουν την εξέλιξη της αφθονίας και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσέγγιση μέσω "μοντέλων" της δυναμικής των πληθυσμών που αποτελεί και το κύριο μέρος του μαθήματος Οικολογία Ι. “Παίζοντας” με τις εκάστοτε παραμέτρους και δεδομένα που σας δίνονται θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε, να καταγράψετε και τέλος να κατανοήσετε το ρόλο και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραμέτρων που καθορίζουν το μέλλον των πληθυσμών. Μέσα από ένα πλήρως ρυθμιζόμενο από το χρήστη περιβάλλον προσομοίωσης θα έρθετε αντιμέτωποι με μια άκρως ενδιαφέρουσα και δημιουργική πρόκληση: Να συλλάβετε και να συνθέσετε απ’ αρχής τη θεωρία ή πτυχές της, μαζί με όποια συμπεράσματα ή νέα ερωτήματα γεννιούνται από αυτή, βασιζόμενοι στην πληροφορία που εσείς οι ίδιοι αντλείτε από την εκάστοτε εφαρμογή που σας παρέχεται. Βασικός γνώμονας κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών που θα πάρετε στα χέρια σας στη διάρκεια του νέου αυτού κύκλου εργαστηριακών ασκήσεων ήταν η κατά το δυνατόν απλότητα και φιλικότητα προς το χρήστη, η οποία θα σας επιτρέψει να αναζητήσετε την “κρυμμένη” πληροφορία άνετα, ευχάριστα, γρήγορα και σχετικά άκοπα,  απαλλαγμένοι από ενοχλητικές τεχνικές δυσκολίες και με μόνο περιορισμό τη φαντασία και το εύρος των λογικών σας συσχετισμών.

  • Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται μια άσκηση που βασίζεται στη χρήση αυτόματων καταγραφικών συσκευών (data loggers) και έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση τόσο με τις τεχνικές αυτόματης καταγραφής, μεταφοράς και επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων όσο και με την ανάλυση περιοδικών φαινομένων που αποτελούν κανόνα και όχι εξαίρεση στα φυσικά συστήματα. Τα αυτόματα καταγραφικά θα τοποθετηθούν σε μια σειρά από διαφορετικές τοποθεσίες (διαβάθμιση σύμφωνα με το υψόμετρο ή την έκθεση στον ήλιο και τον άνεμο) με στόχο να γίνει και μια συγκριτική μελέτη των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας (και σε περιορισμένες αριθμό συσκευών και της σχετικής υγρασίας) ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές ανάμεσα στις τοποθεσίες και να γίνει προσπάθεια εξήγησής τους. Για τη συλλογή των δεδομένων ομάδες 2-3 φοιτητών θα έχουν στη διάθεσή τους 1 καταγραφικό για 7-10 ημέρες. Ο οδηγός χρήσης καθώς και επεξεργασίας των δεδομένων θα είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες του εργαστηρίου και η ανάλυσή τους θα γίνει σε προκατασκευασμένα φύλλα Excel που θα κατεβάσετε από τις ίδιες σελίδες. Η επιστροφή των εργασιών θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του περιβάλλοντος e-class.

Υλοποίηση των Ασκήσεων

Η δομή της συγκεκριμένης εργασίας περιέχει:

Μια Εισαγωγή στην οποία αναφέρονται: ο στόχος και τα επιδιωκόμενα κέρδη από την άσκηση. Μια πρώτη επαφή με αυτόματα και αυτόνομα συστήματα καταγραφής μετρήσεων, οι αρχές λειτουργίας τους, οι δυνατότητες που προσφέρουν, ...(Υπάρχει πολύ και προσιτή πληροφορία στο Διαδίκτυο για τα Data Loggers). Το αντικείμενο της άσκησης που είναι η καταγραφή της Θερμοκρασίας σε συνεχή βάση σε διάφορα περιβάλλοντα. Η χρήση ενός μαθηματικού μοντέλου που προσαρμοζόμενο στα δεδομένα επιτρέπει τη συντομή και συνεκτική περιγραφή τους. Σύντομα σχόλια μπορούν να γίνουν και την επιλεγμένη παράμετρο (Θερμοκρασία) την σπουδαιότητά της για τις βιολογικές διεργασίες στα οικοσυστήματα.

Τεχνικά στοιχεία: Που και για πιο διάστημα λειτούργησε το καταγραφικό. Περιγραφή της θέσης (ύψος, έκθεση στον ήλιο για κάποια διαστήματα, ιδιαιτερότητες του χώρου ...). Επιλογή της συχνότητας καταγραφής, ...Αριθμός μετρήσεων.

Αναφορά στο μοντέλο: παρουσίαση του, κύρια χαρακτηριστικά του, σημασία των παραμέτρων (συντελεστών). Αυτά μπορούν να γίνουν με 2-3 διαγράμματα όπου φαίνεται η επίπτωση της αλλαγής της τιμής των συντελεστών (και σχολιάζεται).

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων: Διάγραμμα με τη χρονοσειρά της θερμοκρασίας, σχόλια για τα κύρια χαρακτηριστικά, περιοδικότητα, ώρα μεγίστου και ελάχίστου, εύρος διακύμανσης, διαφορές ανάμεσα στις μέρες, ύπαρξη τάσεων αύξησης ή μείωσης, ... Στή συνέχεια προσαρμογή του μοντέλου και παρουσίαση των συντελεστών.

Μια Συζήτηση και σχόλια για τις μετρήσεις τα στοιχεία τα ενδεχόμενα προβλήματα, ...

Τα συνολικά Συμπεράσματα της εργασίας. Οι Ασκήσεις θα γίνούν από ομάδες των δυο ατόμων. Η κάθε ομάδα θα κάνει δυο ασκήσεις που θα επιλεγούν με τον ακόλουθο τρόπο. 

Τα άτομα με Α.Μ που λήγει  σε 1 ή 2 την άσκηση 1, Α.Μ σε 3, 4 την 2, Α.Μ σε 5, 6 την 3, σε 7,8 την 4 και σε 9,0 την 6. Δηλ. μια ομάδα με Α.Μ 1024 και 1227 θα κάνει τις ασκήσεις 2 και 4. Σε περίπτωση που τα δυο μέλη έχουν τον ίδιο λήγοντα θα κάνουν την άσκηση που αντιστοιχεί και μια της επιλογής τους.

Οι ασκήσεις θα έχουν μια περιγραφή του πλαισίου (θεωρητική παρουσίαση του οικολογικού μηχανισμού και του αντίστοιχου μοντέλου) και στη συνέχεια απαντήσεις στα ζητούμενα της άσκησης με τα απαραίτητα διαγράμματα και τις επεξηγήσεις. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθείτε και σε στοιχεία ή παρατηρήσεις πού κάνατε τρέχοντας τα μοντέλα με επιλογές άλλες από τις προτεινόμενες.

Οι ασκήσεις θα παραδοθούν εκτυπωμένες στο εργαστήριο με μια πρώτη σελίδα που θα αναφέρει τα ονόματα και τους Α.Μ. των μελών.


Δυναμική πληθυσμών
Ασκήσεις προσομοίωσης
Άσκηση Καταγραφικών
Αυτόματη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση περιβαλλοντικών παραμέτρων

 

 Μονάδα
Θαλάσσιας Οικολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
265 00 Πάτρα
Tel: 2610 996100, 969242
Fax: 2610 996100

Σχετικά με τη σελίδα
Πληροφορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις
Κωνσταντίνος
Κουτσικόπουλος
Email: ckoutsi@upatras.gr

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Δίκτυο "Ωκεανός"
Τμήμα Βιολογίας